D   a   t   e   p   a   l   m   t   h   a   i  .  c   o   m

ส ว น เ อ๊ า ะ เ จ๊๊ า ะ แ อ๊ ะ แ จ๊ ะ